Regulamin

Regulamin sklepu

I. Informacje ogólne
1. Właścicielem serwisu znajdującego się pod adresem www.medievalliving.pl jest Fundacja:

Fundacja Żywej Historii Hanza
ul.Antoniewicza 1a/37
16-400 Suwałki
Polska
NIP:8442368020
e-mail: hanza.fundacja@gmail.com

2. Niniejszy serwis jest zaproszeniem do składania ofert przez klientów (a więc ceny towarów do momentu ich potwierdzenia mają charakter jedynie informacyjny, a zestawienie towarów nie stanowi wiążącej oferty handlowej).
3. Aby złożyć zamówienie wymagane jest potwierdzenie przeczytania i akceptacji regulaminu przez kupującego.
4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu Serwisu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania w Serwisie.
5. Sklep działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i zasady jego działania oraz sposoby rozwiązywania sporów są regulowane przez prawo polskie.

II. Użytkowanie serwisu
1. Aby skorzystać z Serwisu niezbędne jest:
– szerokopasmowe łącze internetowe,
– aktywne konto e-mail.
– przeglądarka internetowa (Internet Explorer wersja 8 lub wyższa, Google Chrome wersja 15 lub wyższa, Mozilla Firefox wersja 7 lub wyższa, Opera wersja 11 lub wyższa) obsługująca CSS i JavaScript,
– włączona obsługa plików cookies,
– włączona obsługa okien wyskakujących (pop-up),

2. Sprzedawca na bieżąco dba o poprawne funkcjonowanie serwisu, jednak zastrzega, że mogą pojawić się błędy oraz problemy techniczne w korzystaniu z niego. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji, Użytkownik powinien zgłosić to Sprzedawcy za pomocą poczty elektronicznej tub telefonicznie. Sprzedawca bezzwłocznie podejmie próbę przywrócenia właściwego funkcjonowania Serwisu.
3. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego ograniczenia dostępu Użytkowników do Serwisu w celu jego ulepszenia lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.
4. Zdjęcia Towarów zamieszczanych w Serwisie w przypadku wyrobów tworzonych pod indywidualne wymagania klienta mogą się różnić od gotowego wyrobu w zakresie określonym przez samego klienta (np. kolor, rozmiar, rodzaj wykończenia, materiał).
5. Wszelkie treści umieszczone w Serwisie, w tym znaki towarowe, zdjęcia, opisy, aplikacje podlegają ochronie prawnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie w całości lub poszczególnych części bez pisemnego zezwolenia stanowi naruszenie prawa.

III. Składanie zamówień
1. Wszystkie ceny podane w Serwisie www.medieval-market.com/pl są to ceny brutto (zawierają 23% podatku VAT) i są wyrażone w złotych polskich. Ceny podane w stronie mają jedynie charakter informacyjny i nie są wiążące (jako że zestawienie towarów w serwisie nie stanowi oferty handlowej).
2. Sposób zawierania umowy:
  a) Kupujący wysyła zamówienie poprzez skorzystanie z “koszyka sklepowego” znajdującego się w serwisie (nie jest konieczne założenie konta w naszym serwisie)
  b) Po sprawdzeniu poprawności podanych informacji i możliwości zrealizowania zamówienia Kupujący otrzymuje drogą elektroniczną potwierdzenie zawierające informacje o zamówionych towarach i ich cenach oraz o kosztach dodatkowych, które pokrywa klient (transport, koszt obsługi płatności) jak i terminie realizacji. To potwierdzenie jest traktowane jako oferta skierowana do klienta. Kupujący ma 2 dni na dokonanie wpłaty za zamówione towary, w przeciwnym wypadku oferta jest nieważna i zamówienie jest anulowane.
  c) Zamówienie jest przyjmowane do realizacji z chwilą dokonania wpłaty przez Kupującego. W niektórych przypadkach jest możliwość wysłania towaru przesyłką pobraniową.
3. Czas realizacji zamówienia jest ustalany z klientem induwidualnie. Po wcześniejszym zaakceptowaniu przez Sprzedającego jest możliwość zrealizowania zamówienia w trybie ekspresowym (maksymalnie 10 dni roboczych, dopłata +35% ceny towaru) lub w trybie przyspieszonym (20 dni roboczych, dopłata +15% ceny towaru). Dopłaty nie dotyczą produktów, które są na magazynie i są wysyłane w terminie do 7-ch dni roboczych od daty otrzymania płatności.
4. Zamówienia będą realizowane w najkrótszym możliwym terminie. Stan realizacji zamówienia klient może sprawdzać na bieżąco logując się na swoje konto w naszym Serwisie. Wysyłka towaru będzie potwierdzana drogą elektroniczną lub telefoniczną.
5. Towary będą wysyłane przy pomocy Poczty Polskiej lub kuriera w zależności od wyboru Kupującego.
6. W przypadku, gdy z winy Kupującego przesyłka z zamówionymi towarami nie zostanie odebrana, Sprzedawca może ponownie wysłać przesyłkę obciążając klienta kosztami za ponowną wysyłkę.
7. Koszty dostawy są naliczane automatycznie przez system Sklepu i są uzależnione od ilości i cech zamówionych towarów jak i od rodzaju wybranego transportu. W przypadku niemożliwości obliczenia tych kosztów przez system serwisu, informację o kosztach transportu Kupujący otrzyma w potwierdzeniu będącym ofertą skierowaną przez Sprzedającego.
8. Czas dostawy zależy od wybranego środka transportu i od kraju przeznaczenia. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie wynikające z winy przewoźnika (kuriera lub Poczty Polskiej).
9. W przypadku zakupu ubrań na wymiar, kupujący jest zobowiązany do podania poprawnych wymiarów potrzebnych do uszycia stroju. Sklep nie odpowiada za błędy popełnione przez Kupującego podczas pobierania wymiarów. Szczegółowa instrukcja jak się mierzyć znajduję się pod tym adresem: 

IV. Dokonywanie płatności:
1. Po otrzymaniu od Sprzedawcy potwierdzenia zamówienia, należność za zamówione towary Kupujący może uregulować w następujący sposób:
  a) Dokonując przedpłaty na konto Sprzedawcy (koszty obsługi przelewu leżą po stronie Kupującego).
  b) Płatność przy odbiorze – jest możliwa jedynie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku towarów dostępnych na magazynie (nie szytych na miarę klienta) lub w przypadku stałych klientów.
2. Po otrzymaniu rachunku pro forma Kupujący ma 14 dni na wpłacenie należności. W razie nie otrzymania zapłaty w tym terminie Sprzedający ma prawo anulować zamówienie.

V. Rezygnacja, zwrot i reklamacja towaru.
1. Kupujący posiada prawo do zwrotu zakupionego towaru w terminie 14 dni kalendarzowych od daty dostarczenia przesyłki.
2. Prawo do zwrotu towaru w terminie 14 dni kalendarzowych nie dotyczy ubrań szytych na miarę i innych towarów o właściwościach określonych przez Kupującego w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.
3. W przypadku zwrotu zakupionego towaru Kupujący winien przesłać na własny koszt otrzymane produkty, na adres Sprzedawcy z oświadczeniem w formie pisemnej lub elektronicznej o rezygnacji z zakupionych towarów zawierającym datę, podpis Kupującego oraz wskazanie jak i gdzie mają być zwrócone pieniądze. Sprzedawca nie pobiera żadnych opłat manipulacyjnych wynikających z dokonania powyższych czynności. Oświadczenie oraz zwracany towar przesłać należy na adres:

Magdalena Zielińska
ul. Antoniewicza 1a/37
16-400 Suwałki
Polska

Samo oświadczenie można przesłać także w formie elektronicznej na adres: hanza.fundacja@gmail.com .

4. Zwracany towar nie powinien nosić cech zużycia wykraczających poza poziom niezbędny do stwierdzenia przez Kupującego charakteru, cech i funkcjonowania tego towaru. W przypadku towarów, których wartość została obniżona przez klienta w wyniku korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, kupujący ma w dalszym ciągu prawo do odstąpienia od umowy, a sprzedający ma prawo do uzyskania odszkodowania od kupującego za utraconą wartość towaru.
5. Sprzedawca oświadcza, że uwzględni wszelkie reklamacje wynikające z wadliwego działania i funkcjonowania oferowanych produktów, nie spowodowanego ich niewłaściwym użytkowaniem lub normalnym zużyciem.
6. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedopasowanie ubrań (lub innych towarów tworzonych pod wymiar podany przez Kupującego) wynikłe z błędów popełnionych podczas mierzenia przez Kupującego lub wynikłe na skutek zmiany wymiarów Kupującego w czasie użytkowania. Poprawki dotyczące problemów opisywanych w niniejszym punkcie mogą być wykonane odpłatnie na życzenie Kupującego.
7. Procedura reklamacyjna jest następująca:
  – zaleca się, by przed rozpoczęciem procedury reklamacyjnej, Kupujący skontaktował się ze Sprzedającym i opisał problem z dostarczonym zamówieniem – może zdarzyć się tak, że Sprzedający będzie mógł pomóc Kupującemu zdalnie i nie będzie potrzeby rozpoczynania procedury reklamacyjnej
  – by zacząć procedurę reklamacyjną, Kupujący przesyła Sprzedającemu zakupiony towar wraz z oświadczeniem reklamacyjnym oraz z opisem uszkodzenia lub wady w działaniu towaru; zaleca się również, by Kupujący wysłał równolegle fotokopię oświadczenia reklamacyjnego na: hanza.fundacja@gmail.com .
  – Sprzedający rozpatruje reklamację w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania towaru i oświadczenia reklamacyjnego i przesyła decyzję na adres Kupującego (może to być również adres korespondencji elektronicznej, jeśli Kupujący taki podał),
  – jeśli reklamacja została uznana przez Sprzedającego, Kupujący zobowiązany jest do przesłania wadliwego produktu na adres wskazany przez Sprzedającego, transportem uzgodnionym ze Sprzedającym,
  – Sprzedający w pierwszej kolejności zobowiązany jest do naprawy lub wymiany wadliwego produktu na produkt wolny od wad (w przypadku niemożności naprawy lub gdy koszty naprawy są w jego ocenie zbyt wysokie); Sprzedający ma na powyższe czynności 30 dni kalendarzowych, liczonych od dnia wysłania Kupującemu decyzji o zaakceptowaniu reklamacji; w tym terminie Sprzedający zobowiązany jest do wysłania wolnego od wad produktu na adres wskazany przez Kupującego; termin ten może ulec wydłużeniu w przypadku braku dostępności wymaganych do naprawy materiałów, o czas niezbędny do ich dostarczenia do Sprzedającego, po uprzednim poinformowaniu o tym i uzyskaniu zgody Kupującego.
8. W przypadku niemożności wymiany wadliwego produktu na produkt wolny od wad Sprzedawca zaproponuje Kupującemu inny produkt o podobnych właściwościach lub w sposób uzgodniony z Kupującym, zwróci równowartość reklamowanego produktu lub obniży jego cenę.
9. Mając na uwadze dobro Kupującego Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia należytej staranności przy załatwianiu czynności związanych ze zwrotem oraz reklamacją produktów.
10. Jeśli Kupujący poniesie koszty przesyłki reklamacyjnej, Sprzedający zobowiązuje się do ich zwrotu, w sposób uzgodniony z Kupującym.
11. Umyślne działanie na szkodę firmy poprzez niekonsultowany ze Sprzedawcą nieuzasadniony wybór zbyt drogiego środka transportu, może być przyczyną odmowy zwrotu części kosztów związanych z wysyłką reklamowanych towarów.
12. Zwrot pieniędzy zostanie dokonany w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zwracanych towarów.
13. Wszelką korespondencję dotyczącą zwrotów, reklamacji czy rezygnacji z zamówienia prosimy kierować pod adres mailowy: hanza.fundacja@gmail.com
lub
Magdalena Zielińska
Antoniewicza 1a/37
16-400 Suwałki
Polska

VI. Promocje i rabaty.
1. Ceny towarów mogą zostać zmniejszone o procentowe upusty, które będą przydzielane za:
  a) zamówienie towarów o wartości powyżej 1000 PLN – 3%,
  c) upust dla stałego klienta – do 6%.
2. Procentowe upusty nie dotyczą towarów objętych promocjami.
3. Przy kwalifikowaniu zamówienia do objęcia go upustem za wielkość zamówienia brana jest pod uwagę wartości wszystkich towarów (również tych objętych promocjami). Jeśli zamówienie jest objęte upustem za wielkość zamówienia, upust jest obliczany jedynie od towarów nie objętych promocjami.
4. Medievalliving organizuje okresowo konkursy dla swoichklientów.
5. W konkursach mogą brać udział wszyscy klienci sklepu.
6. SPES Medieval Market zastrzega sobie prawo do anulowania upustów bez podania przyczyny.
7. Warunki korzystania z vouchera z rabatem procentowym.

-Voucher z procentowym rabatem może być wykorzystany przy zakupie dowolnych nieobjętych promocją produktów, dostępnych w sklepie www.medievalliving.pl .
-Aby skorzystać z vouchera tego typu należy przy składaniu zamówienia wpisać w polu “kod”, kod podany na voucherze. Wartość vouchera zostanie odjęta od całkowitej wartości zamówionych produktów, bez kosztów wysyłki.
-Voucher można wykorzystać jednokrotnie.
-Termin ważności vouchera jest określony na voucherze.
-Voucher nie podlega wymianie na gotówkę.
-Produkty zamówione przy pomocy vouchera podlegają standardowym warunkom gwarancji.
-Zniżka z tytułu realizacji vouchera nie sumuje się z rabatem klienckim, wielkością zamówienia ani innymi promocjami.
-Podczas składania jednego zamówienia można wykorzystać maksymalnie jeden voucher. Zabronione jest użycie więcej niż jednego vouchera w jednym zamówieniu.
8. Regulamin korzystania z voucherów Medievalliving:

 a) Voucher może być wykorzystany przy zakupie dowolnych produktów dostępnych w sklepie
www.medievalliving.pl .

 b) Voucher może być wykorzystany jedynie przy zakupach za co najmniej 200 zł.

 c) Aby skorzystać z vouchera należy przy składaniu zamówienia wpisać w polu kodu, kod podany na voucherze oraz jego wartość.

 d) Voucher można również zrealizować na stoisku firmowym np. podczas imprez.
 e) Wartość vouchera zostanie odjęta od całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami
przesyłki).

 f) Voucher można wykorzystać jednokrotnie.
 g) Termin ważności vouchera określony jest na voucherze.

 h) Voucher nie podlega wymianie na gotówkę.

 i) Produkty zamówione przy pomocy vouchera podlegają standardowym warunkom
gwarancji.

 j) Podczas składania jednego zamówienia można wykorzystać maksymalnie jeden voucher.
Zabronione jest łączenie voucherów w jednym zamówieniu

VII. Ochrona danych osobowych.
1. Administratorem danych jest Sprzedawca – Magdalena Zielińska prowadząca działalność gospodarczą w ramach fundacją: Fundacja Żywej Historii Hanza z siedzibą w Suwałkach (ul. Antoniewicza 1a/37 Suwałki 16-400) zarejestrowaną w XII Wydziale Gospodarczym KRS w Białymstoku. NIP 8442368020 REGON 385061724 KRS 0000818383. 
2. Sprzedawca oświadcza, że chroni dane osobowe Kupujących na zasadach i zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych/RODO). Sprzedawca oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Kupującego przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem. 
3. Kupujący w toku procedury zamówienia Towarów, dobrowolnie podaje swoje dane osobowe w zakresie wymaganym przez Sprzedawcę.
4. Uzyskane przez Sprzedawcę dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedawcę w celu: 
  a. realizacji zamówień, o których mowa w niniejszym Regulaminie,
  b. świadczenia usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie, 
  c. rozliczenia płatności za zamówione produkty, 
  d. dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za złożone zamówienia, 
 e. oraz o ile Kupujący wyraził zgodę w celu przesyłania drogą elektroniczną informacji o produktach/usługach przez Sprzedawcę Kupującemu (cel marketingowy/newsletter).
5. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są: 
  a. przez okres niezbędny do realizacji sprzedaży, a także rozliczeniem płatności oraz dochodzeniem roszczeń; 
  b. w przypadku przetwarzania na podstawie zgody, dane osobowe przetwarzane są do momentu cofnięcia zgody, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 
6. W każdym czasie Kupujący może zobowiązać Sprzedawcę, poprzez przesłanie stosownego zapytania, w tym również e-mailem na następujący adres e-mail: hanz.fundacja@gmail.com, do udzielenia informacji o stanie przetwarzanych danych osobowych dotyczących jego osoby.
7. Kupującemu przysługuje również prawo do żądania usunięcia, uzupełnienia lub zmiany danych osobowych przetwarzanych przez Sprzedawcę.
8. Szczegółowe informacje dla Kupującego dot. przetwarzania danych osobowych, w tym celów, podstaw przetwarzania ze wskazaniem przepisów prawa, okresów przetwarzania oraz przysługujących praw zostają każdorazowo przekazywane Kupującemu w momencie zbierania od nich danych osobowych.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01 czerwca 2020 r.